Kód: 1004/B01/V20 1004/B01/V21 1004/B01/V22 1004/B01/V23 1004/B01/V24 1004/B01/V25 1004/B01/V26 1004/B01/V27 1004/B01/V28 1004/B01/V29 1004/B01/V30 1004/B01/V31 1004/B01/V32 1004/B01/V33 1004/B01/V34 1004/B01/V35 1004/B01/V36 1004/B01/V37 1004/B01/V38 1004/B01/V39 1004/B01/V40 1004/B01/V41 1004/B01/V42 1004/B04/V20 1004/B04/V21 1004/B04/V22 1004/B04/V23 1004/B04/V24 1004/B04/V25 1004/B04/V26 1004/B04/V27 1004/B04/V28 1004/B04/V29 1004/B04/V30 1004/B04/V31 1004/B04/V32 1004/B04/V33 1004/B04/V34 1004/B04/V35 1004/B04/V36 1004/B04/V37 1004/B04/V38 1004/B04/V39 1004/B04/V40 1004/B04/V41 1004/B04/V42 1004/B05/V20 1004/B05/V21 1004/B05/V22 1004/B05/V23 1004/B05/V24 1004/B05/V25 1004/B05/V26 1004/B05/V27 1004/B05/V28 1004/B05/V29 1004/B05/V30 1004/B05/V31 1004/B05/V32 1004/B05/V33 1004/B05/V34 1004/B05/V35 1004/B05/V36 1004/B05/V37 1004/B05/V38 1004/B05/V39 1004/B05/V40 1004/B05/V41 1004/B05/V42 1004/B07/V20 1004/B07/V21 1004/B07/V22 1004/B07/V23 1004/B07/V24 1004/B07/V25 1004/B07/V26 1004/B07/V27 1004/B07/V28 1004/B07/V29 1004/B07/V30 1004/B07/V31 1004/B07/V32 1004/B07/V33 1004/B07/V34 1004/B07/V35 1004/B07/V36 1004/B07/V37 1004/B07/V38 1004/B07/V39 1004/B07/V40 1004/B07/V41 1004/B07/V42 1004/B08/V20 1004/B08/V21 1004/B08/V22 1004/B08/V23 1004/B08/V24 1004/B08/V25 1004/B08/V26 1004/B08/V27 1004/B08/V28 1004/B08/V29 1004/B08/V30 1004/B08/V31 1004/B08/V32 1004/B08/V33 1004/B08/V34 1004/B08/V35 1004/B08/V36 1004/B08/V37 1004/B08/V38 1004/B08/V39 1004/B08/V40 1004/B08/V41 1004/B08/V42 1004/B09/V20 1004/B09/V21 1004/B09/V22 1004/B09/V23 1004/B09/V24 1004/B09/V25 1004/B09/V26 1004/B09/V27 1004/B09/V28 1004/B09/V29 1004/B09/V30 1004/B09/V31 1004/B09/V32 1004/B09/V33 1004/B09/V34 1004/B09/V35 1004/B09/V36 1004/B09/V37 1004/B09/V38 1004/B09/V39 1004/B09/V40 1004/B09/V41 1004/B09/V42 1004/B10/V20 1004/B10/V21 1004/B10/V22 1004/B10/V23 1004/B10/V24 1004/B10/V25 1004/B10/V26 1004/B10/V27 1004/B10/V28 1004/B10/V29 1004/B10/V30 1004/B10/V31 1004/B10/V32 1004/B10/V33 1004/B10/V34 1004/B10/V35 1004/B10/V36 1004/B10/V37 1004/B10/V38 1004/B10/V39 1004/B10/V40 1004/B10/V41 1004/B10/V42 1004/B11/V20 1004/B11/V21 1004/B11/V22 1004/B11/V23 1004/B11/V24 1004/B11/V25 1004/B11/V26 1004/B11/V27 1004/B11/V28 1004/B11/V29 1004/B11/V30 1004/B11/V31 1004/B11/V32 1004/B11/V33 1004/B11/V34 1004/B11/V35 1004/B11/V36 1004/B11/V37 1004/B11/V38 1004/B11/V39 1004/B11/V40 1004/B11/V41 1004/B11/V42 1004/B12/V20 1004/B12/V21 1004/B12/V22 1004/B12/V23 1004/B12/V24 1004/B12/V25 1004/B12/V26 1004/B12/V27 1004/B12/V28 1004/B12/V29 1004/B12/V30 1004/B12/V31 1004/B12/V32 1004/B12/V33 1004/B12/V34 1004/B12/V35 1004/B12/V36 1004/B12/V37 1004/B12/V38 1004/B12/V39 1004/B12/V40 1004/B12/V41 1004/B12/V42 1004/B13/V20 1004/B13/V21 1004/B13/V22 1004/B13/V23 1004/B13/V24 1004/B13/V25 1004/B13/V26 1004/B13/V27 1004/B13/V28 1004/B13/V29 1004/B13/V30 1004/B13/V31 1004/B13/V32 1004/B13/V33 1004/B13/V34 1004/B13/V35 1004/B13/V36 1004/B13/V37 1004/B13/V38 1004/B13/V39 1004/B13/V40 1004/B13/V41 1004/B13/V42 1004/B15/V20 1004/B15/V21 1004/B15/V22 1004/B15/V23 1004/B15/V24 1004/B15/V25 1004/B15/V26 1004/B15/V27 1004/B15/V28 1004/B15/V29 1004/B15/V30 1004/B15/V31 1004/B15/V32 1004/B15/V33 1004/B15/V34 1004/B15/V35 1004/B15/V36 1004/B15/V37 1004/B15/V38 1004/B15/V39 1004/B15/V40 1004/B15/V41 1004/B15/V42 1004/B16/V20 1004/B16/V21 1004/B16/V22 1004/B16/V23 1004/B16/V24 1004/B16/V25 1004/B16/V26 1004/B16/V27 1004/B16/V28 1004/B16/V29 1004/B16/V30 1004/B16/V31 1004/B16/V32 1004/B16/V33 1004/B16/V34 1004/B16/V35 1004/B16/V36 1004/B16/V37 1004/B16/V38 1004/B16/V39 1004/B16/V40 1004/B16/V41 1004/B16/V42 1004/B17/V20 1004/B17/V21 1004/B17/V22 1004/B17/V23 1004/B17/V24 1004/B17/V25 1004/B17/V26 1004/B17/V27 1004/B17/V28 1004/B17/V29 1004/B17/V30 1004/B17/V31 1004/B17/V32 1004/B17/V33 1004/B17/V34 1004/B17/V35 1004/B17/V36 1004/B17/V37 1004/B17/V38 1004/B17/V39 1004/B17/V40 1004/B17/V41 1004/B17/V42 1004/B18/V20 1004/B18/V21 1004/B18/V22 1004/B18/V23 1004/B18/V24 1004/B18/V25 1004/B18/V26 1004/B18/V27 1004/B18/V28 1004/B18/V29 1004/B18/V30 1004/B18/V31 1004/B18/V32 1004/B18/V33 1004/B18/V34 1004/B18/V35 1004/B18/V36 1004/B18/V37 1004/B18/V38 1004/B18/V39 1004/B18/V40 1004/B18/V41 1004/B18/V42 1004/BSKLAD/V20 1004/BSKLAD/V21 1004/BSKLAD/V22 1004/BSKLAD/V23 1004/BSKLAD/V24 1004/BSKLAD/V25 1004/BSKLAD/V26 1004/BSKLAD/V27 1004/BSKLAD/V28 1004/BSKLAD/V29 1004/BSKLAD/V30 1004/BSKLAD/V31 1004/BSKLAD/V32 1004/BSKLAD/V33 1004/BSKLAD/V34 1004/BSKLAD/V35 1004/BSKLAD/V36 1004/BSKLAD/V37 1004/BSKLAD/V38 1004/BSKLAD/V39 1004/BSKLAD/V40 1004/BSKLAD/V41 1004/BSKLAD/V42 Zvolte variantu

Model 1004

2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 029 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 129 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč 2 429 Kč od 2 029 Kč
Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Zvolte variantu
Barva
Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Podrážka:

Vibram Standard

Vibram Thomas Heel

Vibram Super-Flex 

Vibram Happy-Child 

Vibram – černý, modrý, zelený, červený, oranžový

 

Šířka obuvi (rozdíl mezi F a G je 0,5 cm):

LE25 - velice úzká noha (pro více informací mne kontaktujte)

F - úzká noha

G - standardní

 

Podšívka:

Přírodní kůže